דף נופל

רב סרן
שלומי כהן

בן עליזה ושמעון

נפל ביום ט' בתמוז תשס"ב (19.06.2002)
בן 26 בנופלו

חטיבת כפיר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page