דף נופל

סמל
יפעת גבריאלי

בת רונית ויעקב

נפלה ביום כ"ו באב תשס"ב (04.08.2002)
בת 19 בנופלה

חיל כללי

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page