דף נופל

סמל ראשון
יצחק בואניש

בן בלינה וברוך

נפל ביום י"א בכסלו תשס"ג (15.11.2002)
בן 46 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבעת שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page