דף נופל

סמל
אחמד חמודה

בן פאיזה ועלי

נפל ביום כ"ט בשבט תשס"ג (31.01.2003)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין בעינה נוג'ידאתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page