דף נופל

אלוף משנה
אילן רמון

בן טוניה ואליעזר

נפל ביום כ"ט בשבט תשס"ג (01.02.2003)
בן 48 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page