דף נופל

סמל ראשון
אליהו (אלי) לחם הכהן

בן נאוה ומוטי

נפל ביום א' באדר ב' תשס"ג (05.03.2003)
בן 21 בנופלו

חיל משטרה צבאית

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page