דף נופל

סמל ראשון
אסף משה פוקס (פוקסי)

בן שולמית ויהודה

נפל ביום ח' באדר ב' תשס"ג (12.03.2003)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page