דף נופל

רב טוראי
ארז שריקר

בן אסתר ועוזיאל

נפל ביום י"ב באדר ב' תשס"ג (16.03.2003)
בן ½19 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית גתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page