דף נופל

רב טוראי
רותם וינברגר

בת דליה גרוזמן ואילן

נפלה ביום א' בטבת תשס"ד (25.12.2003)
בת 19 בנופלה

חיל שלישות

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי כפר סבאכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page