דף נופל

סמל ראשון
גלעד פישר

בן חדוה וחנן

נפל ביום ט"ו בתשרי תשס"ה (30.09.2004)
בן 22 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הושעיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page