דף נופל

רב סמל
סתיו גולן

בן דורית ודניאל

נפל ביום ג' באדר א תשס"ה (11.02.2005)
בן 22 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page