דף נופל

רב סמל
ציקי (צבי) איל

בן תרצה ומשה

נפל ביום י"ז בניסן תשס"ה (25.04.2005)
בן 23 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזכרת בתיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page