דף נופל

רב סרן
תור שדות

בן מירה ואלי

נפל ביום ו' בכסלו תשס"ו (07.12.2005)
בן 38 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page