דף נופל

סגן
אורי בינמו

בן רוזה ואברהם

נפל ביום כ"ח בכסלו תשס"ו (29.12.2005)
בן 21 בנופלו

חטיבת כפיר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page