דף נופל

סמל ראשון
יונתן הדסי

בן מיר ויוסף

נפל ביום כ"ג בתמוז תשס"ו (19.07.2006)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page