דף נופל

סמל ראשון
קיריל קז'דן

בן ילנה ומיכאל

נפל ביום י"א באב תשס"ו (05.08.2006)
בן 26 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page