דף נופל

רב סמל
אלעד רם

בן שולמית ועצמון

נפל ביום י"ט באב תשס"ו (13.08.2006)
בן 31 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page