דף נופל

סגן אלוף
עמנואל-יהודה (טוב-עלם) מורנו

בן סילויאה ואלן

נפל ביום כ"ה באב תשס"ו (19.08.2006)
בן 35 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page