דף נופל

סגן
עמית גוטליב

בן חנה ומידד

נפל ביום כ"ד באייר תשס"ז (12.05.2007)
בן 23 בנופלו

פיקוד העורף

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page