דף נופל

סמל
אליהו (איליה) ליפקין

בן גלינה וגריגורי

נפל ביום י"ח באלול תשס"ז (01.09.2007)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר עציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page