דף נופל

רב סרן
יובל הולצמן

בן וידה ושמעון

נפל ביום י' באלול תשס"ח (10.09.2008)
בן 40 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין גלאוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page