דף נופל

סגן משנה
כרמי אילן

בן איילין ותוד

נפל ביום כ"ג בתשרי תשס"ט (22.10.2008)
בן 19 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין עינתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page