דף נופל

סמל
אוריאל ליברנט

בן יהודית ואהרון

נפל ביום ט"ו באב תשס"ט (05.08.2009)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page