דף נופל

מישר
טופז אבן - חן קליין

בת שרה וזאב

נפלה ביום כ"ה בכסלו תשע"א (02.12.2010)
בת 28 בנופלה

שב"ס

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page