דף נופל

טוראי
יצחק מילר

בן ציפורה וצבי

נפל ביום ו' באב תשי"א (08.08.1951)
בן 16 בנופלו

חיל כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page