דף נופל

רב פקד
ארז דיקר

בן רות וחיים

נפל ביום כ"ט באדר תשע"ג (11.03.2013)
בן 37 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר ברוךכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page