דף נופל

סמל ראשון
איתן ברק

בן מישל ודודו

נפל ביום כ' בתמוז תשע"ד (18.07.2014)
בן 20 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page