דף נופל

סמל ראשון
אורן שמחה נח

בן חוה רייכל ויגאל

נפל ביום כ"ב בתמוז תשע"ד (20.07.2014)
בן 22 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הושעיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page