דף נופל

סרן
ליעד לביא

בן דרורה ושמואל

נפל ביום כ"ט בתמוז תשע"ד (26.07.2014)
בן 22 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מיתרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page