דף נופל

רב סרן
יוחאי קלנגל

בן מלכה ויוסף ברוך

נפל ביום ח' בשבט תשע"ה (28.01.2015)
בן 25 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page