דף נופל

טוראי
דן סלע

בן אילת ומוטי

נפל ביום י"ט באב תשע"ה (04.08.2015)
בן 18 בנופלו

חילות השדה -חי"ש

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page