דף נופל

רב סרן
אליאב גלמן

בן שרה ודוד

נפל ביום ט"ו באדר א' תשע"ו (24.02.2016)
בן 31 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר עציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page