דף נופל

רב טוראי
חן וורבר

בן ורד וצחי

נפל ביום ג' באייר תשע"ו (11.05.2016)
בן 20 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page