דף נופל

סמל
אלחי טהרלב

בן אביטל ואהד יהושע

נפל ביום י' בניסן תשע"ז (06.04.2017)
בן 21 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page