דף נופל

רב טוראי
אדם בן-יהודה

בן אור ושמעון

נפל ביום ט' באלול תשע"ז (31.08.2017)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין קיבוץ הסולליםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page