דף נופל

טוראי
חיים גרף

בן איטה ויצחק

נפל ביום י' באדר ב' תש"ח (21.03.1948)
בן ½21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page