דף נופל

טוראי
ברוך ברנובסקי

בן שרה ומנחם

נפל ביום י"א באייר תש"ח (20.05.1948)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין שדה יעקבכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page