דף נופל

סגן
מנחם שבט

בן סוניה ואברהם

נפל ביום כ"ה באייר תש"ח (03.06.1948)
בן ½24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page