דף נופל

טוראי
חיים (חיימקה) ציפמן

בן לאה ומשה

נפל ביום י"א בתמוז תש"ח (18.07.1948)
בן 17 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page