דף נופל

רב טוראי
יחיאל פרוסטרמן

בן רבקה ויצחק

נפל ביום י"ג בניסן תש"ח (22.04.1948)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page