דף נופל

סגן
שמעון אילון (רוזנהק)

בן שולמית ומנחם

נפל ביום ג' בסיון תש"ח (10.06.1948)
בן 24 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין בית אלפא - חפציבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page