דף נופל

סגן
אורי פריד

בן מרים ויצחק

נפל ביום ה' בתמוז תש"ח (12.07.1948)
בן 28 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין דברתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page