דף נופל

רב טוראי
יוסף פינסקי

בן רבקה וצבי

נפל ביום כ"ט בחשון תשי"ז (03.11.1956)
בן 26 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page