דף נופל

טוראי
עזרא מינצר

בן ברכה ויוסף

נפל ביום כ"ה באדר ב' תש"ח (05.04.1948)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page