דף נופל

טוראי
יעקב (ינצה) וייס

בן חנה ומאיר

נפל ביום כ"ח בחשון תשי"ז (02.11.1956)
בן ½30 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page