דף נופל

טוראי
אהוד שחר

בן עליזה ואהרן

נפל ביום ו' באדר תשט"ו (28.02.1955)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page