דף נופל

סרן
יעקב (יקי) וג

בן נטי והרמן

נפל ביום כ"א באייר תש"ח (30.05.1948)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page