דף נופל

טוראי
אהרן שלומי

בן לאה ויוסף

נפל ביום ט' באייר תש"ח (18.05.1948)


חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page