דף נופל

טוראי
שמואל הילדסהיים

בן ברכה ואברהם

נפל ביום כ"ו באדר ב' תש"ח (06.04.1948)
בן 24 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page