דף נופל

רב טוראי
אהרן אגסי

בן רבקה ועזרא

נפל ביום כ"ז בטבת תש"ח (09.01.1948)
בן 28 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page